Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gender, Religiosity, Sexual Activity, Sexual Knowledge, and Attitudes Toward Controversial Aspects of Sexuality

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.54, ss.2033-2044, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EFFECTS OF GENDER AND SEX-ROLE ORIENTATION ON SEXUAL ATTITUDES AMONG TURKISH UNIVERSITY STUDENTS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.41, ss.995-1008, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents

PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, cilt.50, ss.4-9, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predictors of disordered eating among Turkish university students

PSYCHOLOGY & HEALTH, cilt.20, ss.260-261, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Students Beliefs about Mathematics A Descriptive Study

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.27, ss.72-77, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sources of self-identity among Turkish adolescents

ADOLESCENCE, cilt.34, ss.535-546, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk kültürüne uyarlanması

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, ss.341-371, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adler Yaklaşımında Aile Danışmanlığı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik, cilt.6, ss.87-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Individual Psychology in Turkey

Journal of Individual Psychology, cilt.68, ss.411-419, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Field testing the college student experiences questionnaire in Turkey

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.2, ss.21-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk Çevresel Güvenlik ve Okul İklimi Algısı

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.161-173, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları Yeterlik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.4, ss.139-151, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preschool Children and Violence Exposure and Victimization Levels

İlköğretim Online (elektronik), cilt.9, ss.630-642, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Father Involvement Training on Family Functioning and Adolescents Peer Relations

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.5, ss.3-17, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Who Does Psychotherapy A Historical Look at the Controversy Among Turkish Mental Health Professionals

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.69-76, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Incidence of violence in Turkish schools A review

International Journal for the Advancement of Counselling, cilt.21, ss.335-347, 1999 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The role of various social support variables on children s anxiety level

Mediterranean Journal of Educational Studies, cilt.2, ss.71-77, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geçmiş ve Gelecek Yatırımlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance , Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.548-549 Creative Commons License

Köken Aile Değişkenlerinin Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Yetişkinlerin Risk Alma Davranışları Üzerindeki Rolü

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance , Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.477-478 Creative Commons License

İlişkide Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.393-394 Creative Commons License

Psikolojik İstismar ile Yatırım Modeli Arasındaki İlişkiler

III. International Contemporary Educational Research Congress, Krakow, Polonya, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.26-27 Creative Commons License

Partner Kabul-Reddi / Kontrol ve Evlilik Uyumu: Psikolojik Uyumun Aracı Rolü

7th International Conference on Interpersonal Acceptance-Rejection, Athens, Yunanistan, 15 - 18 Mayıs 2018, ss.34-35 Creative Commons License

Beliren Yetişkinlik Döneminde Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Benlik Belirginliği ve Kişisel Eylemliliğin Rolü

SSEA Thematıc Conference: Self And Identıty In Emergıng Adulthood, Cluj-Napoca, Romanya, 17 - 19 Mayıs 2018 Creative Commons License

Evlilikte Bağlılık: Bazı demografik ve ilişkisel değişkenlerle ilişkisi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2018, ss.3740-3741 Creative Commons License

İlişkisel Eşitlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.355-362

Impact of Past and Planned Investments on Dual- Career Couples’ Commitment

Interpersonal Association of Relationship Research Mini Conference, Syracuse, İtalya, 23 - 25 Haziran 2017, ss.65

We Are Both Working! What Will Be the Destiny of Our Relationship?

International Association Relationship Research Mini Conference, Syracuse, İtalya, 23 - 25 Haziran 2017, ss.64-65

İlişkilerde Takdir Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.3150-3151

Kitap & Kitap Bölümleri

Bireysel Terapi

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları: Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar, Zeynep Karataş,Yasemin Yavuzer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.91-126, 2018 Creative Commons License

Afetlerde Engelli Bireylere Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

Afetler Krizler Travmalar ve Psikolojik Yardım, Erdur-Baker Özgür, Doğan Türkan, Editör, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, ss.221-234, 2017

Beratung von zugewanderten Familien. Stärkung der Erziehungskompetenzen in zugewanderten Familien

Eltern verstehen und stärken. Analysen und Konzepte der Erziehungsberatung, G. Romeike,H. Immelmann, Editör, Juventa, Munich, ss.259-271, 2010

Psikolojik danışman eğitiminin göz ardı edilen öğesi: Cinsellik eğitimi

Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik: Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler, R. Özyürek,F. Korkut-Owen,D. Owen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.183-200, 2007

Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin algılanan sosyal beceri boyutlarına ve sosyometrik statülerine etkisi

Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları , S. Erkan,A. Kaya, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.147-226, 2005