Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adjustment experiences of Syrian immigrant university students in Turkey

Current Psychology, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi

Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.33-56, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.6, sa.2, ss.86-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers' Self-Efficacy Perceptions and Attitudes towards Using Creative Drama

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, sa.4, ss.901-914, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İlköğretim Online, cilt.18, sa.3, ss.1244-1259, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, sa.53, ss.261-295, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.540-554, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Eating Attitudes in Terms of Interpersonal Relationships and Life Satisfaction in Late Adolescence

Psychiatry and Behavioral Sciences, cilt.8, sa.2, ss.41-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.62-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini Toparlama Gücü ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Mutluluk Düzeyini Yordama Gücü

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.33, ss.18-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Göç Sürecindeki Uyum Yaşantıları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Üniversite Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumlarının Çokkültürlülük Ve Diğerkamlık Açısından İncelenmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Uyumu: Bir MüdahaleProgramının Etkililiği

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 Ekim 2018

Akademik Kendini Toparlama Gücünün Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Etkisi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

EMPATİ VE YAŞAM DOYUMUNUN AFFETMEYİ YORDAMA GÜCÜ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE AFFETME ÖLÇEĞİ (KİAÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

X.ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 27 - 30 Nisan 2018

Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

VI. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Hedefe Doğru), 5 - 07 Mayıs 2016