Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Değerler eğitimi yoluyla Suriyeli sığınmacıların sosyal uyumu: Yarı deneysel bir çalışma

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.21, no.51, pp.476-500, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Migration Reasons and Experiences of Syrian University Students: A Qualitative Study

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.2, pp.969-979, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, no.2, pp.86-100, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Teachers' Self-Efficacy Perceptions and Attitudes towards Using Creative Drama

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.4, pp.901-914, 2019 (ESCI) identifier identifier

Mutluluğun Empati, Affetme ve Yaşam Doyumu Arasındaki Aracı Rolü: Bir Yol Analizi

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.540-554, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE (YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI), vol.8, no.1, pp.62-72, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kendini Toparlama Gücü ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Mutluluk Düzeyini Yordama Gücü

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.33, pp.18-33, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Sosyal İlgi Konusunda Yürütülen Araştırmalar: Sistematik Bir Gözden Geçirme

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.405-432

Göçmenler için Sosyal Uyum Ölçeği (GSUÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 07 October 2021

Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Göç Sürecindeki Uyum Yaşantıları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumlarının Çokkültürlülük Ve Diğerkamlık Açısından İncelenmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Uyumu: Bir MüdahaleProgramının Etkililiği

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE AFFETME ÖLÇEĞİ (KİAÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

X.ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 27 - 30 April 2018

EMPATİ VE YAŞAM DOYUMUNUN AFFETMEYİ YORDAMA GÜCÜ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

Kişilerarası İlişkilerin Yaşam Doyumu ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

VI. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu (Hedefe Doğru), 5 - 07 May 2016