The Perspective of Future Preschool Teachers on the Preschool Education Program: Evaluation of the Content, Quality, Functionality, and Comprehensibility of the Program


Tonga F. E., Demirci Ünal Z., Erden F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.484-510, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to investigate the views of pre-service early childhood teachers about the content, quality, functionality, and comprehensibility of the early childhood education (ECE) program used in Turkey. The study was conducted as basic qualitative research and its participants consisted of 20 preservice early childhood teachers. The researchers collected data through an open-ended interview form.  According to the findings, the participants expressed a positive opinion about the content of the program in general but stated that the program should be improved regarding gains and indicators, activity type, assessment, parent involvement, and adaptation. In addition, the participants found the program mostly qualified but expressed that it should be updated with new headings according to changing times and needs. Moreover, pre-service teachers found the program functional and guiding in general, but they said that it is not informative about educational approaches and children living in different environments. Finally, according to the participants, the program is comprehensive in terms of language, expression, and elaboration, but it needs more explanations and examples. In the light of these findings, it is thought that this research will contribute to the development and revision of the currently used ECE program.

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programının içeriği, niteliği, işlevselliği ve anlaşılırlığı hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma, temel nitel araştırma olarak gerçekleştirilmiş ve çalışmanın katılımcılarını 20 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan (toplamda sekiz maddeden oluşan) açık uçlu görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre, katılımcılar programın içeriği ile ilgili genel olarak olumlu görüş bildirmişler fakat programın kazanım ve gösterge, etkinlik çeşidi, değerlendirme, aile katılımı ve uyarlama boyutlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, katılımcıların programı çoğunlukla nitelikli buldukları, ancak değişen zaman ve ihtiyaçlara göre yeni başlıklarla güncellenmesi gerektiğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmen adayları programın genel olarak işlevsel ve yol gösterici olduğunu ama farklı eğitim yaklaşımlarına ve farklı çevrelerde yaşayan çocuklara uygunluk konularında geliştirilebilir olduğunu söylemişlerdir. Son olarak katılımcılar tarafından programın dil ve anlatım şekli ve detaylandırılması açısından anlaşılır olduğu fakat daha fazla açıklama ve örneğe ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Bu bulgular ışığında, bu araştırmanın halen kullanılan okul öncesi eğitim programının geliştirilmesi ve güncellenmesi aşamasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.