YENİ GELECEKTE KENTLER VE BÖLGELER: DEĞİŞEN DİNAMİKLER, YENİ SORUNLAR, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN SUNDUĞU FIRSATLAR


Creative Commons License

Yıldırım G. (Editor), Aydın N. (Editor)

Akıncı Ofset, Konya, 2021

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akıncı Ofset
  • City: Konya
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bugün kentler ve bölgeler tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal, ekolojik ve siyasal krizlerin neden olduğu dar boğazlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve afetler ile salgın hastalıklar yakın döneme iz bırakan gelişmelerdir. Üretilen yanıtların hem geçmişten aktarılan ve hem de yeni ortaya çıkan sorunlara köklü çözüm üretmede yeterli olamadığı koşullarda sorunlar da çeşitlenmekte, derinleşmekte ve karmaşıklaşmakta, geleceğin nasıl şekilleneceğine yönelik bir belirsizlik hüküm sürmektedir. Değişen dinamikler artan sorunlarla baş etmek ve yeni fırsatları değerlendirmek için de olanaklar sunmaktadır. Nitekim artan hoşnutsuzlukların mevcut yapıları değişime zorladığı görülmektedir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler tekil sorunlara parçacı yanıtlar üretilmesi için olanaklar sunarken, sorunları üreten yapıların ne ölçüde sorgulandığı tartışılmakta, mevcut yaklaşımların uzantısı olan yanıtların sorunlara köklü çözümler üretmede ne ölçüde başarılı olabildiği de sorgulanmaktadır. Nitekim kutuplaşma ve adaletsizlik giderek artmakta, eşitsizlikler derinleşmekte, karar süreçlerinde demokratik kanallar kapanmakta, yurttaşlık alanı giderek daralmakta, insan hakları ihlalleri artmakta ve çeşitlenmektedir. Daha eşit, adil, demokratik, haklara ve ekolojik dengelere duyarlı bir geleceğe gereksinim, bu geleceğin nasıl kurulacağına ilişkin sorular ve yeni arayışlar da bu koşullarda gündeme gelmektedir. Bu çerçevede, 8. KBAM Sempozyumunun ana temasını kentler ve bölgeler için yeni bir geleceği zorlayan dinamikler, bunun gerçekleşme süreci, mekâna yansımaları ve mekânsal planlamadan beklentiler üzerine kurgulanmıştır. İçinden geçilmekte olan dönem bir “kırılma” ya da “dönüm” noktası olarak tanımlanıp, planlamanın sorun çözme görevi göz önüne alındığında, atılacak her türlü adımın önemi büyüktür. Bu sürecin fırsat olarak değerlendirilip daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir mekânsal sistemin kurulması için kullanılması ve toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayamayan yapıların değiştirilmesi/dönüştürülmesi gerektiği noktasından hareketle, sempozyumda yeni gelecekte kent ve bölgeleri şekillendirecek dinamikler ve gelişmeler ve bunların kentsel ve bölgesel politikalar, planlama ve tasarım yaklaşımlarında yaratacağı etkiler derinlemesine tartışılmışltır. 8. KBAM Sempozyumunda planlama gündemine yönelik yeni tartışmalar, 7 davetli konuşmacının “Kavramlar, Kuramlar ve Teknikler”, “Kent ve Bölge Yazınına Giren Yeni Kavramlar: Geri Bıraktırılmış Yerler Kavramı ile Gelen Paradigma Değişimi”, “Yeni Ekonomik Dinamiklerin Kent ve Bölgeler Üzerinde Olası Etkileri Üzerine Düşünmek”, “Gayrimenkul Üretimi ve Planlama Pratiği”, “Şehir ve Bölge Plancısı da Demokrasi Tartışması Yapmak Durumundadır.e“Mekansal Planlamada Yeşil Gündemin Etkileri”, “Toplumsal Değişimin Kent ve Bölgeler İçin Belirleyiciliği” başlıklı sunumlarının yanı sıra, “Yeni Gelecekte Yeni Planlama Anlayışı”, “Yeni Gelecekte Bölgesel Gelişme Dinamikleri”, “Ekonomi ve Kent Planlama”, Yeni Dönemin Kurgulanmasında Kırsal Planlama”, “İklim Değişikliği ve Dayanıklılık”, “Şehir Planlama ve Halk Sağlığı”, “Yeni Gelecekte Yeni Bir Tasarım Anlayışı”, “Yeni Dönemin Kurgulanmasında Açık ve Yeşil Sistemler”, “Yeni Dönemin Kurgulanmasında Ulaşım Planlama”, “Yeni Gelecekte Yeni Bir Uygulama Anlayışı” başlıklı 12 oturumda 39 bildiri ile ele alınmıştır. Yanı sıra, doktora atölyesi ve panel oturumlarında sempozyum konusuna ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirilerek, planlama literatürüne yeni bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sunumları, fikirleri ve değerlendirmeleriyle sempozyuma katkı sağlayan davetli konuşmacılara, panelistlerimize, bildiri sahiplerine ve tartışmaları çok teşekkür ederiz. Ayrıca sempozyumun bilimsel açıdan daha nitelikli bir boyuta gelmesinde büyük emekleri olan hakem kurulu, oturum başkanları ve tartışmacılara minnettarız.