Sistematik Literatür Taraması: Öğrenme Güçlüklerinde Teknoloji Kullanımı


Doğan S.

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey

Abstract

Teknoloji insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da aktif bir şekilde kullanılmakta ve eğitim-öğretim ortamlarına entegre edilmektedir. Özel eğitim de teknolojideki gelişim ve değişimleri yakından takip etmekte ve teknolojiyi eğitim ortamına entegre etmeye çalışmaktadır. Özel eğitim adından da anlaşılacağı gibi, özel ihtiyaçları ve engelleri olan bireylerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu ihtiyaçları karşılamak için materyal çeşitliliğine ve alternatif öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek büyük bir engel teşkil etmekle birlikte, teknoloji kullanımı sayesinde özel ihtiyaçları ve engelleri olan öğrenciler için bireysel öğrenme ortamları tasarlanabilmekte ve bu ortamlar ihtiyaçlara göre yeniden kolayca düzenlenebilmektedir. Teknolojinin özel eğitimde kullanımının etkilerini belirlemek adına yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrenme güçlüklerini geliştirmek için yapılmış çalışmalardaki trendleri, bu teknolojilerin öğrenciler üzerindeki etkilerini ve öğrencilerin kullanılan teknolojilere karşı tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, “Teknoloji ve Öğrenme Güçlükleri (Technology and Learning Disabilities)” ve “Bilgisayar Destekli Öğrenme ve Öğrenme Güçlükleri (Computer Assisted Instruction and Learning Disabilities)” anahtar sözcükleriyle “Academic Search Complete”, “Education Research Complete” ve “Education Resource Information Center” veri tabanlarında taranmış, aynı makaleler ve konu dışı makaleler elendikten sonra deneysel makaleler seçilerek toplamda 20 makale incelenmiştir. İnceleme sonucunda; yapılan çalışmaların yarısının 2009 yılında sonra, diğer yarısının ise 2009’dan önceki yirmi yıl içinde yapıldığı, çalışmaların çoğunun (n=18) Amerika da yürütüldüğü, metot olarak “deneysel tasarım deseni, çoklu başlama düzeyi deseni ve tek katılımcılı tasarım deseni” kullanıldığı, veri toplamak için, görüşme, gözlem, anket, başarı testi, anektod kullanıldığı, katılımcılarının çoğunlukla matematik, okuma ve yazma güçlüklerini olan ilköğretim öğrencileri olduğu, ve öğrenme güçlükleri göz önüne alınarak spesifik bir yeteneği (toplama, çıkarma vb..) geliştirmek için programlar tasarlandığı bulunmuştur. Tasarlanan programların öğrencilerin performanslarını olumlu etkilediği, öğrencilere daha fazla pratik fırsatı verdiği ve motivasyonlarını arttırdığı söylenmiştir. Ancak çalışmaların bir çoğunun (n=13) geçerlilik ve güvenirlik ile ilgili kısıtlı bilgi sağladığı bulunmuştur. Keywords: Teknoloji, Bilgisayar Destekli Öğrenim, Öğrenme Güçlükleri