Examining The Accessibility Of University Entrance Exam Physics Questions For Blind Students


Creative Commons License

Öden Acar A., Eryılmaz A.

2 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.222

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.222

Abstract

The university entrance examination conducted for the purpose of transition to higher education is very important because of having an impact on the future of students. Various testing accommodations are made for students with disabilities in the university entrance exam (UEE) so that students with disabilities can take the exam. Since the focus of this study is blind students, it would be appropriate to talk about testing accommodations of blind students. Questions in UEE containing visual data such as figures, graphics, tables, pictures, and complex expressions are not asked blind students in Turkey. Students are taken to the exam individually, accompanied by readers and encoders with extended time. Most of the physics questions in UEE include visual data and complex expressions. The purpose of this study is to classify the physics questions in UEE in terms of question format and to examine the accessibility of questions for blind students in this context. The physics questions of the exams between 2006-2019 in Turkey were investigated. A total of 28 exams and 422 questions were accessed from “osym.gov.tr”. When examined according to Haladyna's (1997) multiplechoice item formats, it is determined that almost all of the physics questions in UEE are “conventional multiple choice” and “complex multiple-choice”, in Turkey. The categories were rearranged for elaborating the classification of questions containing visuals. As a result of the analysis, it was determined that 75% of the physics questions in UEE are conventional multiple choice and 25% are complex multiple choice. 55% of all physics questions are conventional multiple-choice with visuals, 20% are conventional multiple-choice without visuals, 13% are complex multiple-choice with visuals, 12% are complex multiple-choice without visuals. Physics questions with visuals are also examined according to visuals types. Half of the questions (50.6%) are conventional multiple-choice with figures, while 12% are complex multiple-choice with figures. It was observed that tables and graphs are used less than figures in both conventional and complex multiplechoice questions. A blind student who takes UEE can only access conventional and complex multiple-choice questions without visuals. It means that blind students can reach only 32% of the physics questions. 12% of these questions are complex multiple-choice which are recommended not to be used in tests for various reasons. It was concluded that more than half of the physics questions are not accessible for blind students. Since students are exempt from visual questions, the accessible questions are scored when calculating the test scores. This is an implementation to prevent blind students from becoming disadvantaged. But even if the blind student has the ability to answer the question about an objective, the access to the question is restricted due to the visuals. This causes the blind students to not be evaluated fairly because it changes the content of the test. Another noteworthy point is almost half of the accessible physics questions are in complex multiple-choice question type. Physics questions in UEE, prepared by considering these issues, can provide more valid and reliable test results and enable fair evaluation of blind students. Keywords: Accessibility, physics questions, blind students, university entrance exam

Yükseköğretime geçiş amacıyla yapılan üniversite sınavı, öğrencilerin geleceğine yönelik etkide bulunması açısından oldukça önemlidir. Üniversite sınavında engelli öğrenciler için çeşitli sınav düzenlemeleri yapılarak, engelli öğrencilerin sınava girmeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmanın odağı görmeyen öğrenciler olduğundan, bu öğrenciler için uygulanan sınav düzenlemelerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Görmeyen öğrencilere; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır. Öğrenciler, okuyucu ve işaretleyici görevliler eşliğinde tekli salonlarda sınava alınmaktadır. Öğrencilere ek süre verilmektedir. Üniversite sınavı fizik sorularının pek çoğu görsel veriler ve karmaşık ifadeler içermektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite sınavında sorulan fizik sorularını soru biçimi açısından sınıflandırmak ve bu kapsamda sınav sorularının görmeyen öğrenciler için erişilebilirliğini araştırmaktır. 2006- 2019 yılları arasında Türkiye'de yapılan üniversite sınavlarının fizik soruları çalışma kapsamında incelenmiştir. "osym.gov.tr" adresinden toplam 28 sınav ve 422 soruya erişilmiştir. Haladyna'nın (1997) çoktan seçmeli soru biçimleri kategorilerine göre incelendiğinde, Türkiye’deki üniversite sınavı fizik sorularının neredeyse tamamının “geleneksel çoktan seçmeli” ve “karmaşık çoktan seçmeli” olduğu belirlenmiştir. Görsel içeren sorulara yönelik sınıflandırmanın detaylandırılması açısından kategoriler araştırmacılar tarafından yeniden düzenlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda üniversite sınavlarında yer alan fizik soruların %75’inin geleneksel çoktan seçmeli, %25’inin ise karmaşık çoktan seçmeli olduğu tespit edilmiştir. Tüm fizik sorularının %55’i görsel içeren geleneksel çoktan seçmeli, %20’si görsel içermeyen geleneksel çoktan seçmeli, %13’ü görsel içeren karmaşık çoktan seçmeli, %12’si görsel içermeyen karmaşık çoktan seçmeli soru kategorisindedir. Görsel içeren fizik soruları ayrıca içerdikleri görsellere göre de incelenmiştir. Sorularının yarısını (%50,6) şekil içeren geleneksel çoktan seçmeli sorular oluştururken, %12’sini şekil içeren karmaşık çoktan seçmeli sorular oluşturmaktadır. Tablo ve grafiklerin hem geleneksel, hem de karmaşık çoktan seçmeli sorularda şekillere göre daha az kullanıldığı görülmüştür. Üniversite sınavına giren görmeyen bir öğrenci yalnızca görsel içermeyen geleneksel ve karmaşık çoktan seçmeli sorulara erişebilmektedir. Bu veriler ışığında görmeyen öğrencilerin, fizik sorularının %32’sine erişebileceği ortaya çıkmaktadır. Bu soruların da %12’si karmaşık çoktan seçmeli sorudur. Karmaşık çoktan seçmeli soruların ise çeşitli nedenlerden dolayı testlerde kullanılmaması önerilmektedir. Çalışma kapsamında incelenen fizik soruların yarısından fazlasının görmeyen öğrenciler için erişilebilir olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin test puanları hesaplanırken bu sorulardan muaf olmaları nedeniyle, erişilebilir soruların puanlanması yapılmaktadır. Bu, görmeyen öğrencilerin dezavantajlı duruma düşmelerini engellemeye yönelik bir uygulamadır ancak görmeyen öğrenci bir kazanımla ilgili soruyu cevaplayacak yeterliliğe sahip olsa bile, sorularda yer alan görseller nedeniyle soruya erişimi kısıtlanmaktadır. Bu da görmeyen öğrencinin aldığı testin kapsamını değiştirdiği için adil bir şekilde değerlendirilememesine neden olmaktadır. Görmeyen öğrencilerin erişebildikleri fizik soruların neredeyse yarısının karmaşık çoktan seçmeli soru tipinde olması da dikkat çeken bir diğer noktadır. Bu konular göz önünde bulundurularak hazırlanacak olan üniversite sınavı fizik soruları daha geçerli ve güvenilir test puanları elde edilmesine ve görmeyen öğrencilerin daha adil değerlendirilmesine olanak sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, fizik soruları, görmeyen öğrenciler, üniversite sınavı