Frontiers in Finite-Deformation Electromechanics


Menzel A., GÖKTEPE S., Kuhl E.

EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, vol.48, pp.1-2, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier