BIBLIOMETRICS AS A RESEARCH METHOD IN SOCIAL SCIENCES: THE EXAMPLE OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP


Creative Commons License

Aydinoglu A. U., Ilhan A. O., Özer Ö. K.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.55, pp.235-258, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to introduce bibliometric methods which are commonly used to analyze academic publications and their production processes. In this context, the study provides concise theoretical information on bibliometric methods by emphasizing the increasing demand for these methods. Afterwards, the concepts of publication count, citation count, h-index, bibliographic matching, co-citation analysis, co-word association networks, co-authorship networks, thematic map and three-field graph are introduced. These concepts are adapted to the subject of “academic entrepreneurship” and examples of bibliometric analysis and relevant visualizations are shared.
Bu çalışma akademik bilgi ürünlerini ve üretim süreçlerini incelemek amacıyla sıkça kullanılan bibliyometrik yöntemlere ilişkin giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle bibliyometrik yöntemlere ve bu yöntemlere olan ihtiyaca dair öz teorik bilgi verilerek akademik yayınlarda yer alan bibliyometrik veriler ve bu verilerin nasıl toplandığı ve kürate edildiğinden bahsedilmektedir. Ardından, yayın sayısı, atıf sayısı, h-dizini, sosyal ağ analizi kullanılarak geliştirilen bibliyografik eşleme ve ortak atıf ağları analizleri, ortak sözcük birlikteliği ağları, ortak yazarlık ağları, tematik harita ve üç-kavram grafiği kavramları tanıtılmıştır. Bu kavramlar, “akademik girişimcilik” konusuna uyarlanarak bibliyometrik analiz ve görselleştirme örnekleri paylaşılmıştır.