DEVELOPMENT OF THE MARITAL SATISFACTION SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


Creative Commons License

Akçabozan Kayabol N. B., Çağ P., Akbaş U., Sümer Z. H., Özbay Y., Aydın G., ...More

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.1, pp.309-324, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to develop the Marital Satisfaction Scale (MSS) to assess the marital satisfaction level of married individuals and test its psychometric properties. The study group consisted of 357 married individuals (82.9% women, 17.1% men) living in Türkiye. Firstly, Exploratory Factor Analysis (EFA) with 357 married individuals (82.9% women, 17.1% men) and secondly, Confirmatory Factor Analysis (CFA) with 163 (85 women, 78 men) married individuals were conducted to test the construct validity of the scale. Criterion-referenced validity was assessed using the Life Satisfaction Scale (LSS). Cronbach’s alpha coefficient was calculated and test-retest coefficient was computed at two-week intervals in 47 married individuals to test the internal consistency. The results of EFA yield one-factor structure with 12 items (1=Strongly Disagree, 7= Strongly Agree). A significant and positive correlation was found between the scores of MSS and LSS (r=.70). The Cronbach’s alpha coefficient was found as .99 a nd test-retest coefficient was calculated as .92. Findings of this study indicated that MSS is a valid and reliable scale to assess perceived marital satisfaction level of individuals.
Bu çalışmanın amacı evli bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirlemeye yönelik Evlilik Doyumu Ölçeği’nin (EDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin test edilmesidir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla ilk olarak 357 (%82.9 kadın, %17.1 erkek) evli bireyle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), ardından 163 (85 kadın, 78 erkek) evli bireyle Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerliği Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ve 47 katılımcı ile iki hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirliği ile hesaplanmıştır. AFA sonucunda tek boyutlu toplam 12 maddeden (1=Hiç Katılmıyorum, 7=Tamamen Katılıyorum) oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin YDÖ ile anlamlı, pozitif yönlü ve güçlü bir korelasyonunun (r=.70) olduğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .99, test-tekrar test güvenirliği ise .92 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, EDÖ’nün evli bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.