Ortaokul 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Sorunlu İnternet Kullanımı ve Anne Baba Tutumları İlişkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Taneri P. O., Tiryakioğlu Ö.

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), no.40, pp.205-223, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.9761/jasss3078
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.205-223
  • Middle East Technical University Affiliated: No

Abstract


 Araştırmada, K.K.T.C.’ de bulunan üç farklı okulda ki 7. ve 8. Sınıf öğrencil-erinin problemli internet kullanımı ile anne baba tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak evrenden seçilen 313 öğrenci örneklemi oluşturmuş ve araştırmada Kişisel Bilgi Anketi, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği ile veriler toplamıştır. Araştırma-da toplanan veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular tablolar halinde açıklanarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin yarısından fazlası günde yaklaşık 2 saat interneti kullanmakta ve yine yarıya yakınının interneti kullanma konusunda aile denetiminin olmadığı görülmektedir. Demokratik anne baba tutumları arttıkça problemli internet kullanımın-daki internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/rahatlık alt gruplarında azalma gözlen-mekte ancak aşırı kullanım demokratik tutumlardan etkilenmemektedir. Koruyucu ve otoriter anne baba tutumları arttıkça problemli internet kullanımında da artış görülmektedir. Cinsiyete, sınıfa ve internetin denetlenip denetlenmemesine göre anne baba tutumları aralarında anlamlı bir fark yoktur. Bununla birlikte Problemli internet kullanımında internetin olumsuz sonuçlarından kızların erkeklerden daha çok etkilendiği, internetin fayda /rahatlık açısından erkekleri kızlara göre daha çok etkilediği, ancak aşırı internet kullanımında cinsiyete göre fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca problemli internet kullanımının sınıf ve internetin denetlenip denetlenmemesine göre fark göstermediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sorunlu İnternet Kullanımı, Anne Baba Tutumu, İnternet Bağımlılığı, Patolojik İnternet Kullanımı