INVESTIGATION OF VIOLENCE TENDENCY AND AGGRESSION LEVELS OF STUDENTS WHO PLAY AND DO NOT DO SPORTS


Creative Commons License

Atatekin B., İSTANBULLU A.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.73-83, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it was aimed to examine the violence tendency and aggression levels of students who do and do not do sports. The sample of the study consists of a total of 506 students who do sports (n=253) and do not (n=253) in three state secondary schools in the 2022-2023 academic year. Survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The data were obtained by using the “Personal Information Form”, “Violence Tendency Scale” and “Aggression Scale”. Independent sample t-test and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. According to the results of the research, a statistically significant difference was found in favor of the students who do sports between the violence tendency levels of the students who do and do not do sports, but this difference was found to be low-level significant. No statistically significant difference was found between the aggression levels of the students who do and do not do sports. When the relationship between the level of violence tendency and aggression level of the students who do and do not do sports, a positive and significant relationship was found. According to these results, it was seen that the students who do not do sports have less violence and aggression levels than the students who do sports, and that violence increases aggression or, on the contrary, aggression increases violence. Considering that the studies in the literature have different and similar results, it is not possible to say with certainty that sports reduce the level of violence and aggression. Despite this, it is recommended that children be directed to sports activities in order to keep them apart from bad habits, addiction, violence and aggression.
Bu araştırmada spor yapan ve yapmayan öğrencilerin şiddet eğilimi ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2022-2023 eğitim öğretim yılında devlete bağlı olan üç ortaokulda spor yapan (n=253) ve yapmayan (n=253) toplam 506 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Şiddet Eğilimi Ölçeği” ve “Saldırganlık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre spor yapan ve yapmayan öğrencilerin şiddet eğilimi düzeyleri arasında spor yapan öğrenciler lehine istatistiki olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır ancak bu farkın düşük düzeyde anlamlı olduğu görülmüştür. Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin saldırganlık düzeyleri arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin şiddet eğilimi düzeyi ile saldırganlık düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında da pozitif yönde anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Bu sonuçlara göre spor yapmayan öğrencilerin spor yapan öğrencilere göre daha az şiddet ve saldırganlık düzeyine sahip olduğu ve şiddetin saldırganlığı ya da tam tersi olarak saldırganlığın da şiddeti arttırdığı görülmüştür. Literatürde yapılan araştırmaların farklı ve benzer sonuçlar taşıdığı düşünüldüğünde sporun şiddet eğilimi ve saldırganlık düzeyini azalttığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Buna rağmen çocukların kötü alışkanlık, bağımlılık, şiddet ve saldırganlık eğiliminden ayrı tutulabilmesi için spor etkinliklerine yönlendirilmesi önerilmektedir.