Çalışan Annelerin İş–Aile Çatışması’nın, Ebeveynlik Davranışları ve Çocuk Üzerinde Olan Etkileri.


Creative Commons License

Kazak Berument S., Babaoğlu G.

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.269

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.269
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÇALISAN ANNELERĐN ĐS-AĐLE ÇATISMASININ, EBEVEYNLĐK TUTUMLARI

VE ÇOCUK ÜZERĐNDE OLAN ETKĐLERĐ

GÖZDE BABAOĞLU, SĐBEL KAZAK BERUMENT

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ

Özet:

Amaç: Đs-Aile Çatısması’nın çocuk ve ebeveynliğe olan etkileri çok az çalısmada ele

alınmıstır. Bu nedenle, bu çalısmanın temel amacı, çalısan annenin ev-is dengesini çoklu

bakıs açısı ile inceleyerek annenin Đs-Aile Çatısması’nın, aldığı sosyal desteklerin, yasadığı

günlük zorlukların ve çocuk mizacının ebeveynlik ve çocuk davranıssal öz-düzenlemesi

üzerine etkilerini arastırmaktır. Bu çalısma, Đs-Aile Çatısması literatüründe çocuk

davranıssal öz-düzenleme becerilerini hem anne bildirimi hem de çocuktan doğrudan

alınan ölçüm ile inceleyen ilk çalısmadır. Yöntem: Çalısmaya yasları 34-59 ay arasında

değisen 109 çocuk ve anneleri katılmıstır. Çalısmaya katılan annelere Đs-Aile Çatısması

Ölçeği, Çocuk Yetistirme Anketi, Günlük Zorluklar Ölçeği, Es Desteği Envanteri, Çocuk

Davranısları Anketi ve Çocukluk Dönemi Yönetici Đslev Envanteri’ni doldurmaları

istenmistir. Çocuklara ise okul öncesi kurumda “Ritim Tutma” görevi uygulanmıstır.

Bağımlı değiskenler olan anne bildirimli ve doğrudan çocuktan ölçülen davranıssal özdüzenleme

becerilerini ve ebeveynlik tutumlarını (sıcaklık ve açıklayıcı akıl yürütme)

analiz etmek için dört ayrı hiyerarsik çoklu regresyon analizi yapılmıstır. Bulgular ve

Tartısma: Yapılan analiz sonuçlarına göre, a) Đs-Aile Çatısması yüksek ve örgütsel desteği

düsük olan annelerin daha az sıcaklık ve açıklayıcı akılcı yürütme tutumlarını gösterdiğini,

b) çocuğun engelleyici kontrol problemleri ve kızgınlık/hayal kırıklığı mizacının

annelerinin açıklayıcı akıl yürütme tutumuna olumsuz etkisini; c) çocuğun davranıssal özdüzenleme

becerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütmesi ve çocuğun yası ile arttığını, d)

çocuklarında engelleyici kontrol problemleri olan annelerin daha fazla günlük zorluk

yasadığını ve e) annelerin aldıkları es desteğinin Đs-Aile Çatısması ve çocuk davranıssal

öz-düzenleme becerileri üzerinde düzenleyici değisken olduğu bulunmustur.

Anahtar Sözcükler: davranıssal öz-düzenleme, aile-is çatısması, ebeveynlik, sosyal

destek, mizaç