Kamusal Mekâna Erişim: Mekânsal Kademelenmede Konut Üretim Biçimlerinin Etkisi - Ankara, Batıkent Örneği


Creative Commons License

Sakar B., Roshanı M.

III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.67

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kamusal mekânlar, kentin en temel bileşenlerinden biri olup gündelik yaşama
ve toplumsal ilişkilerin yeniden üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Kentsel

yaşamın yer aldığı etkileşim mekânları olan kamusal alanlar, hiçbir kısıtlama ol
-
maksızın tüm kentlinin erişimine açık olan ortak mekânlardır. Kentlerin değişim/

dönüşüm ve üretim süreçlerinde kamusal mekânın üretimi, gelişimi ve erişilebil
-
irliği ile mekânların kamusallık dereceleri planlama açısından önde gelen tartışma

konularını oluşturmaktadır. Kamusal-özel alan ikiliği bağlamında, kamusal alanlar
-
daki kentsel yaşam kamusal-özel alan arasındaki karşıtlık ile doğrudan ilişkili olup,

kamusal mekâna erişim mekânın kademelenmesi ve kamusal alan hiyerarşisinin

kurgulanış biçiminden etkilenmektedir.

Kentleşme biçimindeki değişim/dönüşüm ve konut üretim biçimlerinde yaşanan

değişimler kamusal mekân üretiminde ve kullanımında farklılaşmaya yol açmak
-
tadır. 1980’li yıllarda konut üretim mekanizmalarından biri olan konut kooperati
-
flerinin kentsel arsa tahsisinde ve finansal kaynak üretmede yetersiz kalması sonu
-
cunda, kooperatif üst birlikleri yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde büyük ölçekte

konut projelerini uygulamaya koymuştur. Bu kapsamda Ankara’da gerçekleştirilen

ilk uygulama Batıkent projesidir. Belediye ile konut kooperatiflerinin işbirliğine

dayanan bu projede üretilen konut alanları, kamusal-özel mekân ilişkisinin doğru
-
dan kurulduğu gridal sistem üretiminden farklılaşmış, ‘site’ tipi yapılaşma biçimi

kamusal-özel mekân kademelenmesini etkilemiştir. Sosyal demokrat belediyeci
-
lik döneminin konut üretim biçimleri üzerindeki etkisi sonucunda ‘kapalı/kapılı si
-
teler’e ilk örnek oluşturabilecek kooperatif siteleri üretilmeye başlanmış, kentsel

mekânın kamusallığı tartışmalarında mekânsal ayrışma sorununu gündeme ge
-
tirmiştir.

Bu kapsamda, araştırmanın konusunu farklı konut üretim biçimlerinin kamusal-

özel mekân kademelenmesine etkilerinin incelenmesi ve kamusal mekâna

erişilebilirliğin morfolojik analizler aracılığıyla tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu

çalışmada Ankara/Batıkent semtinde yer alan konutların yıllar içerisindeki değişimi

incelenerek, konut alanları içerisinde üretilen kamusal alanlar ile mahalle ölçeğinde

üretilen ortak alanlarla olan kullanımlar arası kamusallığın gelişimi ortaya konmak
-
tadır. Kamusal mekâna erişim, konut alanlarında yapılı çevre ile tanımlanmış me
-
kânların biçimlendirdiği özel-yarı özel/yarı kamusal-kamusal alan ilişkiselliği üze
-
rinden tartışılmaktadır. Morfolojik analiz bağlamında sokak örüntüsü, ada/parsel

düzeni ve yapı örüntüsünün irdelenmesinin ardından, ‘Mekân Dizimi’ analiz modeli

aracılığıyla mekânsal kademelenmede derinlik ve mekânsal bütünleşme değerleri

elde edilerek kamusal-özel mekân ilişkisi ve kamusal mekânlara erişilebilirlik tespit

edilmektedir. Mekânların bir araya gelmesindeki ilişkilerin açıklanması ile kamusal

alan hiyerarşisinin irdelenmesinde hareket oranını ve bağlantısallığı (connectivity)

temel alan bu matematiksel analiz modeli esas alınarak konut alanları üretiminde

kamusallık tartışmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kamusal-özel mekân kademelenmesi, Konut alanları, Kapalı
siteler, Mekân dizimi