Turkish Adaptation and Psychometric Analysis of The Family Climate Scale


Creative Commons License

Gönül B. , Işık Baş H. , Şahin Acar B.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, pp.165-200, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Page Numbers: pp.165-200

Abstract

The aim of the current study is to adapt the Family Climate Scale developed by Björnberg and Nicholson, (2007) into Turkish and to examine its psychometric properties. The sample of the first study, in which exploratory factor analyses were performed, consisted of 474 adults (M = 22.39, SD = 2.75). Results supported a three factor solution with 34 items in Turkish sample. The scale also has shown good reliability and validity values. While the intergenerational authority and cognitive cohesion dimensions of the original scale remained almost the same in the Turkish version, the other four dimensions dimensions (open communication, emotional cohesion, intergenerational attention, and adaptability) formed a single factor, named as relatedness in family. The second sample, which was used in confirmatory factor analysis study, consisted of 446 participants (M = 21.42, SD = 1.64). The factor structure obtained from the exploratory factor analysis was tested by using confirmatory factor analysis, and the results showed that the fit indices of the model were acceptable. The scale that evaluates intergenerational interactions in a broad family context will contribute to the related national literature. The scale that evaluates intergenerational interactions in a broad family context will contribute to the r Key words. Family climate, intergenerational relations, reliability, validity

Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve güvenirlik değerlerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Orijinal ölçekte yer alan kuşaklar-arası otorite ve bilişsel uyum boyutları uyarlama çalışmasında büyük oranda aynı kalırken, diğer dört boyut (açık iletişim, duygusal uyum, kuşaklar-arası ilgi, uyumluluk) tek bir faktör altında birleşmiş ve bu faktör aile içi ilişkisellik olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi çalışmasına ise 446 (Ort yaş = 21.42, SS = 1.64) yetişkin katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizinde test edilmiş ve sonuçlar modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Kuşaklar-arası ilişkileri geniş aile bağlamında değerlendiren bu ölçeğin, ulusal yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler. Aile iklimi, kuşaklar-arası ilişkiler, geçerlik, güvenirlik