FO RAMINIFERAL AND CALP ION ELL ID BIOSTRATIGRAPHY, MICROF ACIES ANALY SES AND TECTON IC IMPL ICATION S OF THE UPP ER JURASSIC – LO WER CRETACEOU S CARBON ATE PL ATFO RM TO SLOP E SUCC ESSION S IN SİVRİHİSAR REGION (ESKİŞEHİR, NW TURKEY)


Creative Commons License

Atasoy S. G., Altıner D., Okay A.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.634-635

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.634-635
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on the biostratigraphy, microfacies analyses and the tectonic interpretation

of an Upper Jurassic – Lower Cretaceous carbonate succession widely exposed in a tectonic

klippe of the Sakarya Zone, north of Sivrihisar region (Eskişehir). For this purpose two stratigraphic

sections were measured (925 m thick in total) along the carbonate rocks that crop

out north of the Dümrek village.

According to the biozonation and the microfacies types, two coeval but dissimilar depositional

domains, separated by an overthrust, have been detected along the measured sections. The one

on the southern part shows a slope to basin facies and is characterized by the Kimmeridgian

– Berriasian Yosunlukbayırı Formation and the overlying Valanginian Soğukçam Limestone.

Within these deposits the following biozones were defined: Globuligerina oxfordiana – Mohlerina

basiliensis Zone (Kimmeridgian), Crescentiella morronensis (Saccocoma subzone) Zone

(lower Tithonian), Protopeneroplis ultragranulata Zone (upper Tithonian), Crassicollaria

(massutiana subzone) Zone (uppermost Tithonian), Calpionella (alpina, Remaniella and elliptica

subzones) Zone (lower Berriasian), Calpionellopsis (simplex and oblonga subzones)

Zone (upper Berriasian) and Calpionellites (darderi subzone) Zone (lower Valanginian). The

Jurassic – Cretaceous boundary is located at the base of the Calpionella Zone. This succession

is overthrusted from north to south by a thin slice of the Berriasian Yosunlukbayırı Formation

and an overlying thicker slice consisting of the Kimmeridgian Günören Limestone which is a

part of the Edremit-Bursa-Bilecik Carbonate Platform. Within the Günören Limestone, Labyrinthina

mirabilis – Protopeneroplis striata (Kimmeridgian) Zone was recognized. A much

thinner section measured to the north of these successions, consists of the Yosunlukbayırı Formation

of early Berriasian age deposited on the slope and the basinal Soğukçam Limestone.

The boundary of these two formations is probably tectonic.

If the position of the studied sections with respect to the Edremit – Bursa - Bilecik Carbonate

Platform is considered, the studied basin and slope facies should have represented the southern

platform margin and slope environments of this carbonate platform that had faced an

ocean to the south during the Jurassic – Cretaceous. The slope and basinal facies (the Yosunlukbayırı

Formation and the Soğukçam Limestone) overthrusted by the shallow marine deposits

(Günören Limestone) in a region situated to the south of the main İzmir-Ankara-Erzincan

(İAE) suture suggests an important disruption and shortening of the Edremit-Bursa-Bilecik

Carbonate Platform margin and slope deposits related to the closure of the İAE ocean

Bu çalışmanın amacı Sivrihisar İlçesi’nin (Eskişehir) kuzeyinde, Sakarya Zonu’na ait bir tektonik klipte

yer alan Geç Jura – Erken Kretase yaşlı karbonat istifinde yer alan birimlerin çökelme yaşlarının ayrıntılı

şekilde belirlenmesi, mikrofasiyes çözümlemesinin ortaya konulması ve bu çökellerin Jura – Erken Kretase

zaman aralığında Sakarya Zonu üzerinde gelişen karbonat platform sistemindeki yerinin belirlenmesidir.

Bu amaçla, Dümrek Köyü’nün hemen kuzeyinde yüzeylenen karbonat istifleri boyunca toplam

kalınlığı 925 m olan iki adet stratigrafik kesit ölçülmüş ve detaylı örnekleme yapılmıştır.

Elde edilen veriler doğrultusunda benzer yaş aralığında iki farklı çökelme ortamına ait kayaçların bindirme

fayı dokanağı ile bir araya geldiği belirlenmiştir. Bunlardan güneyde bulunan kayaç istifi havza

ve yamaç fasiyeslerini göstermekte olup, Kimmericiyen-Berriyasiyen yaşlı Yosunlukbayırı Formasyonu

ve üzerini örten Valanjiniyen yaşlı Soğukçam Kireçtaşı ile temsil edilmektedir. Bu çökellerde Globuligerina

oxfordiana – Mohlerina basiliensis Zonu (Kimmericiyen), Crescentiella morronensis (Saccocoma

alt zonu) Zonu (alt Titoniyen), Protopeneroplis ultragranulata Zonu (üst Titoniyen), Crassicollaria

(massutiana alt zonu) Zonu (enüst Titoniyen), Calpionella (alpina, Remaniella ve elliptica alt zonları)

Zonu (alt Berriyasiyen), Calpionellopsis (simplex ve oblonga alt zonları) Zonu (üst Berriyasiyen) ve

Calpionellites (darderi alt zonu) Zonu (alt Valanjiniyen) ayırtlanmış ve Jura – Kretase sınırı Calpionella

Zonu’nun tabanı olarak belirlenmiştir. Bu istifin üstüne ise, araya Yosunlukbayırı Formasyonu’na ait yamaç

fasiyesinde ve Berriyasiyen yaşlı bir dilimi alarak ters fay dokanağı ile Kimmericiyen yaşlı, tipik bir

karbonat platform fasiyesi ile karakterize olan Günören Kireçtaşı gelmektedir. Bu çökellerde Labyrinthina

mirabilis – Protopeneroplis striata (Kimmericiyen) Zonu ayırtlanmıştır. Bu birimlerin kuzeyinde,

daha kısa ek bir stratigrafik kesit boyunca örneklenen, üst yamaç fasiyesinde, erken Berriyasiyen yaşlı

Yosunlukbayırı Formasyonu ile bu çökellerin üstüne muhtemelen bir tektonik dokanakla gelen Soğukçam

Kireçtaşı bulunmaktadır.

Edremit – Bursa - Bilecik Karbonat Platformu’nun, çalışma alanına göre konumu göz önüne alındığında,

çalışılan havza ve yamaç çökellerinin, bu platformun güneyinde Jura – Kretase zamanında bulunun bir

okyanusa bakan ve bu platformdan beslenen şelf yamacı – havza ortamını temsil ettiği düşünülmektedir.

Bu birimlerin üstüne bindiren sığ platform karbonatlarının varlığı, çalışma alanının İzmir-Ankara-Erzincan

(İAE) kenet kuşağının güneyinde yer almış olması ile birlikte değerlendirildiğinde, Edremit-Bursa-

Bilecik Karbonat Platformu kenar ve yamaç çökellerinin, İAE okyanusunun kapanmasına bağlı olarak

önemli bir deformasyon ve kısalma gösterdiği anlaşılmaktadır.