The Relationship between Turkish Television Series, Stereotypes in Romantic Relationship, and Sexism


Creative Commons License

Şahin S. M., Sakallı N.

IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.160-161

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-161
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Romantik ilişkilerde kadınlardan ve erkeklerden beklentiler farklı değişkenlerden etkilenebilir. Bu çalışmada Türk TV dizilerini izleme sıklığının ve bu dizilerin romantik ilişki içerme derecesinin, çelişik duygulu cinsiyetçiliğin, yaşın, cinsiyetin ve sosyo-ekonomik düzeyin romantik ilişkilerde erkeklerin baskın ve girişken olması beklentilerine dair kalıpyargıları yordama düzeyleri incelenmiştir. Katılımcılara, Demografik Bilgi Formu, Romantik İlişkilerde Kalıp yargılara İlişkin Tutumlar Ölçeği (Sakallı ve Curun, 2001) ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Sakallı-Uğurlu, 2002) sunulmuştur. Çalışmaya Türk TV dizilerini izlediğini belirten 224 katılımcı katılmıştır. Romantik ilişkilerde erkeklerin baskın tavırlar sergilemesine yönelik beklentileri yordamak amacıyla yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda; cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik düzey anlamlı yordayıcılardır ve açıklanan varyans % 19’dır. Türk TV dizilerini izleme sıklığı ve dizilerin romantik ilişkiler içermesi ikinci adımda eklendiğinde, model varyansın % 22’sini açıklamıştır ve Türk TV dizilerinin romantik ilişkiler içerme derecesi dışında tüm değişkenler anlamlı bir şekilde ilişkilerde erkeklerin baskın olmasına yönelik kalıpyargıları yordamıştır. Son olarak, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik eklendiğinde model varyansın % 50’sini açıklamıştır ve cinsiyet, yaş, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik anlamlı yordayıcılardır. Aynı analiz, romantik ilişkilerde erkeklerin girişken olmasına yönelik kalıpyargılar açısından incelendiğinde, birinci model varyansın % 11’ini, ikinci model % 13’ünü ve üçüncü model % 46’sını açıklamıştır. İkinci modelde sadece yaş ve sosyo-ekonomik düzey anlamlı yordayıcılar iken üçüncü modelde, erkeklerin baskın olmasına yönelik beklentilerden farklı olarak düşmanca cinsiyetçilik anlamlı bir yordayıcı değildir. Ek olarak üçüncü modelde, dizilerin romantik ilişki içerikli olması da anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin romantik ilişkilerde erkeklerin baskın olmasına yönelik kalıp yargıları anlamlı şekilde yordarken; erkeklerin girişken olmasına yönelik beklentileri izlenilen dizilerin romantik ilişki içerme sıklığı ve korumacı cinsiyetçilik yordamıştır