From A Historical Problem to An International Issue: Kurdish Question and Turkey


Creative Commons License

Zorbay T.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.55, pp.457-492, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In our study about the Kurdish question, one of the long lasting issues of Turkey, it is aimed that the contending solutions and initiatives are being examined. So that resembling and differentiating features of current views are to be understood. In our study, firstly the historical background is given, so the reasons behind it were tried to be pointed out. In our study, the development of the official approach is examined. The denial of Kurdish identity is given, following this looking at the issues as a religious backwardness is examined. Afterwards, the official approach of rebellion of tribes and rebels is covered. Then, the approaches of the issues as intervention of outsiders or foreign states and Kurds being as enemy are being examined. Finally, the approach of seeing issue as an economic problem is covered in our study. On the second part of our study, within the existing solution proposals, Turkish and Kurdish nationalist approaches, Islamic approach as well as other political parties and actors are examined. Moreover, the European Parliament, which is always an important actor of the issue, and its approach is examined through its regular reports regarding the issue. So that an outside approach is also tried to be covered within our study. Our study ends with a general review and the clues of why and how this issue in any case should be solved. Keywords: Kurdish Question, Official Approach, Nationalism, The European Parliament, The Solution Proposals

Bu çalışmada, Türkiye’nin en uzun soluklu sorunlarından biri olan Kürt meselesi, mevcut çözüm önerileri ve inisiyatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Farklı bakış açılarının benzeyen veya ayrışan yönleri böylece anlaşılacaktır. Çalışmamızda, meselenin öncelikle tarihi arka planı verilmiş, böylelikle bu meselenin ortaya çıkışına sebep olan unsurlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda daha sonra, Kürt meselesinde resmi görüşün gelişim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, Kürt kimliğinin inkârı ele alınmış, ardından Kürt meselesine irticai bir mesele olarak yaklaşılması süreci gözden geçirilmiştir. Sonrasında, bu meseleye aşiret ve asilerin bir direnişi olarak yaklaşan resmi görüş süreci üzerinde durulmuştur. Ardından bu kez meselenin dış güçlerin veya yabancı devletlerin bir oyunu olarak görüldüğü ve Kürtlerin bir düşman olarak algılandığı resmi yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Son olarak da meseleyi ekonomik bir sorun olarak gören resmi söylem incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında, Kürt meselesine mevcut çözüm önerileri kapsamında, Türk ve Kürt milliyetçi yaklaşımları, İslamcı yaklaşım ele alınmış, ayrıca diğer siyasi partiler ve aktörlerin meseleye yaklaşımları incelenmiştir. Bundan başka, bu meselede hep önemli bir aktör olan Avrupa Parlamentosu’nun meseleye yaklaşımı belirli zamanlarda yayınlanan raporlarına bağlı olarak incelenmiştir. Böylece meseleye mevcut tarafların veya yaklaşımların dışında bir gözle incelemesine de gayret edilmiştir. Çalışmamız mevcut verilerin değerlendirilmesinin ardından meselenin her halükarda neden ve nasıl çözülmesi gerektiğine dair genel bir değerlendirme ve ipuçları ile sona ermektedir. Anahtar Kelimeler: Kürt Meselesi, Resmi Söylem, Milliyetçilik, Avrupa Parlamentosu, Çözüm Önerileri