ROOT CAUSE ANALYSIS OF AIR FRANCE FLIGHT 447 ACCIDENT (1 JUNE 2009)


AZIK D. , KAZEMİAFSHAR A., ÖZKAN T.

16. Avrupa Psikoloji Kongresi (16th Europen Congress of Psychology), 2 - 05 Temmuz 2019