Sinyal İlkesinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Bir Göz Hareketleri İzleme Çalışması


Dönmez M., Doğan S., Baran Jovanovic E.

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sinyal ilkesinin öğrenme üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda, genel olarak görüşme, başarı testleri ve sesli düşünme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, bu çalışmalarda nitel verileri destekleyecek nicel veriler kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, sinyal ilkesinin öğrenme üzerindeki etkisini göz hareketi verileriyle destekleyerek incelemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünden 34 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Katılımcılar kontrol ve deney grubuna rasgele atanmıştır. Deney grubuna katılan öğrencilere önemli noktalar üzerinde vurgulamalar yapılarak sinyal ilkesi uygulanmış MS Power Point sunumları gösterilirken kontrol grubuna aynı sunumların üzerinde vurgulamalar yapılmamış hali gösterilmiştir. Veri toplamak için ön test, son test, hatırlama testi ve göz hareketleri verileri (sabitleme süresi, sabitleme sayısı ve ilk sabitleme süresi) kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön testteki sonuçları ilişkisiz/bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda gruplar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. Bu grupların çalışmaya başlamadan önce konu ile ilgili ön bilgilerinin benzer olduğunu göstermiştir. Ayrıca, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test ve hatırlama testlerindeki sonuçları ANOVA kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçta önemli bir fark bulunmamıştır. Ancak, testlerin ortalama puanları incelendiğinde, deney grubundaki öğrencilerin daha yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur. Göz izleme verilerinin analizine göre ise, vurgulanan önemli kelimeler üzerindeki ilk sabitleme süresi deney grubunda kontrol grubuna göre daha azdır. Başka bir deyişle, sinyal ilkesinin kullanılması, öğrencileri dikkatini ilgili kelimelere yöneltmiştir. Böylece öğrencilerin ilgili kelimeleri yakalarken harcadıkları bilişsel yükün daha az olduğunu yorumu yapılabilmektedir. İlk yakalama süresine ek olarak, öğrencilerin vurgulana önemli kelimeler üzerindeki ve bütün sunum sayfası üzerindeki sabitleme süreleri ve sabitleme sayıları, ilişkisiz/bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak karşılaştırılmış ve önemli bir fark bulunamamıştır. Son olarak, başarı test sonuçlarından ve göz izleme verilerinden elde edilen bulgular birbiriyle paralel sonuçlar ortaya koymuşlardır. Başak bir deyişle, göz izleme verileri başarı test sonuçlarını destekler bulgular ortaya koymuştur.