A Path-Analytical Investigation of Perceptual Learning Styles, Future Self-guides and L2 Motivation


Creative Commons License

Demir Ayaz A.

Novitas-Royal, vol.16, no.1, pp.1-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Novitas-Royal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-19
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: Studies have thus far established that learners with visual and auditory learning styles can

create a strong vision of their ideal and ought to L2 selves, which positively affect their motivated L2

behavior and achievement. This study also investigated the interactions between perceptual learning

styles, future self-guides, vision, L2 motivation, and achievement. Unlike the previous studies, the

current one aimed to analyze the unidirectional linkages and the multifaceted linkages among the

variables via path analysis. To do so, a quantitative research design was pursued using a composite

instrument. The study was conducted with tertiary-level EFL learners in Turkey. Findings showed that

visual, auditory and kinesthetic learning styles exerted significant influences on L2 motivation and

achievement mediated by vision and future self-guides. Future self-guides had positive impacts upon

L2 motivation, and both direct and indirect effects on L2 achievement. L2 achievement was strongly

dependent on L2 motivation and actual L2 self. In proportion to these findings, addressing various

learning style preferences in language education, providing vision training to the learners via external

interventions, and creating a positive academic self-concept were proposed. Revisions can also be made

in the L2 curriculum in line with these purposes. 

Algısal Öğrenme Stilleri, Geleceğe Yönelik Benlik, Dil Öğrenme Motivasyonu ve Dil Öğrenme

Başarısının Yol Analizi İncelemesi

Özet: Birçok çalışma görsel ve işitsel öğrenme stillerine sahip öğrencilerin ideal ve beklenen yabancı

dil benliklerini güçlü bir şekilde görselleştirebildiklerini ve bunun da dil öğrenme motivasyonlarını ve

başarılarını olumlu bir şekilde etkilediği ortaya koymuştur. Bu çalışma da algısal öğrenme stilleri,

geleceğe yönelik benlikler, görselleştirme becerisi, yabancı dil öğrenme motivasyonu ve başarı arasındaki

etkileşimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Önceki çalışmalardan farklı olarak, sadece tek yönlü

bağlantıları değil, değişkenler arasındaki çok yönlü bağlantıları da yol analizi ile analiz etmeyi

amaçlamıştır. Bu bağlamda, birden fazla ölçek bir araya getirilerek nicel bir araştırma deseni

yürütülmüştür. Araştırma verileri Türkiye'deki yabancı dil olarak İngilizce öğrenen üniversite

öğrencilerinden toplanmıştır. Bulgular, görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerinin dil öğrenme

motivasyonu ve başarısı üzerinde önemli etkiler yaptığını ve görselleştirme becerisi ve geleceğe yönelik

benliklerin bu etkilere aracılık ettiğini göstermiştir. Geleceğe yönelik benliklerin dil öğrenme

motivasyonu üzerindeki olumlu etkilerine ilaveten dil öğrenme başarısı üzerinde hem doğrudan hem

de dolaylı etkileri olduğu görülmüştür. Yabancı dil öğrenme başarısının büyük ölçüde dil öğrenme

motivasyonuna ve gerçek yabancı dil benliğine bağlı olduğu verilerle ortaya koyulmuştur. Bu bulgulara

dayanarak çeşitli öğrenme stili tercihlerine değinilmesi, öğrencilere görselleştirme becerisi eğitimi

verilmesi ve onlar için olumlu bir akademik benlik kavramı oluşturulması önerilmiştir. Yabancı dil

eğitimi müfredatında bu amaçlar doğrultusunda yapılacak revizyonların da etkili olabileceği

düşünülmektedir.