Fabrication Technologies in Architecture and Industry/Architecture 4.0


Creative Commons License

Sorguç A., Kruşa Yemişcioğlu M.

Dosya 45: Gelecek, Teknoloji ve Mimarlık, no.45, pp.6-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With Industry 4.0, architectural design and construction processes started to be questioned and facing a transformation at different scales. This transformation, which we acknowledge as Architecture 4.0, can be defined with the change in design processes with building information modeling, smart and interactive structures, the rapid change of construction technologies, new materials, and new architectural tectonics.

On the one hand, with the additive manufacturing technologies,the boundaries between the model and the end product disappear, robotic production and new materials and building elements are started to be explored, on the other hand, the construction process evolves into an industrial assembly line and turns into a process where the building elements produced in different ways are brought together and managed. In this context, it is important to comprehend the potentials of different production technologies to understand the effects of them in architec- ture better, and to establish the right dialogue between design and construct/act of making. Whi- le, the digital environment and big data, cloud technologies, digital twins, artificial intelligence, augmented reality, rapid prototyping tools provide the freedom and become the natural part of the design processes, today, production technologies and material research are decisive in the design processes.

Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu dönüşüm, tasarım süreçlerinin bina bilgi modelleri ile birlikte, sürecin tüm paydaşlarının katılımı ile şekillenmesi, sadece tasarım ve yapım aşaması ile değil yapıların tüm yaşam döngülerinin de bu sürecin bir parçası olması, akıllı ve etkileşimli yapılar, inşaat teknolojilerinin hızlı değişimi, yeni malzemeler ve tüm bunların sonucu ortaya çıkan yeni mimari tektonik özellikleri tanımlanabilir.

Bir yanda eklemeli imalat teknolojileri ile model ve son ürün arasındaki sınırlar kaybolmakta, ro- botik üretim ile yeni malzeme ve yapı elemanları araştırılmakta, öte yanda inşaat süreci endüstri- yel bir montaj hattına evrilerek farklı yerlerde farklı biçimlerde üretilen yapı elemanlarının bir araya getirildiği, yönetildiği bir sürece dönüşmektedir. Bu bağlamda üretim teknolojilerinin mimarlıktaki etkilerini daha iyi anlamak amacıyla farklı üretim teknolojilerinin potansiyellerini anlamak ve tasarım ile inşa/yapma eylemi arasındaki diyaloğu doğru kurmak önem kazanmıştır. Sayısal ortamın verdiği biçimsel özgürlük ile büyük veri, bulut teknolojileri, sayısal ikizler, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, hızlı prototipleme araçları tasarım süreçlerinin doğal bir parçası olur- ken, tüm bu tasarımların yaşama geçirilmesinde üretim teknolojileri ve malzeme araştırmaları be- lirleyici olmaktadır.