Erken Modern OState, Land and Registration Practices in the Early Modern Ottoman Empire: What does the Edirne Land Survey of 1670-1671 Show Us?smanlı İmparatorluğu'nda Devlet, Toprak ve Kayıt Pratikleri: 1670-1671 Edirne Tahriri Bize Ne Anlatır?


Creative Commons License

Karagedikli G.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.31, pp.7-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makale, post-klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak ve toprak kayıt meselesine eğilmektedir. Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda geçirdiği dönüşümü anlamada önemli bilgiler sunan 1670-1671 tarihli bir Edirne tahrir defteri yoluyla, Osmanlı idari ve mali kayıt pratikleri hakkında mevcut bilgi birikimimize katkı yapmayı hedeflemektedir. İlaveten, bu tahriri hem klasik dönemde hem de 17. yüzyılda hazırlanan tahrir deflerleriyle mukayese ederek, mali kayıtların değişen doğası ile ilgili yeni sorular sormayı amaçlamaktadır. Nihayet çalışma, Osmanlıların mekânı ölçülebilir bir birim olarak nasıl kullandıklarının altını çizerek, değişen idari ve mali ihtiyaçlara göre mekan algısındaki dönüşümün yerini tartışmaktadır.