Building transnational social space through remittance sending: The case of Bahadin Town


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: SEVGİN DERİNBAY

Supervisor: Besim Can Zırh

Abstract:

Göçmen döviz gönderileri, ulusötesi göçmenlerin ulus-ötesi etkileşimlerini sürdürmenin en şeffaf yollarından biridir. Özellikle kırsal bölgelerde, ulus-ötesiliğin, toplumsal düzeyde görünürlülüğü açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu tez, Orta Anadolunun uzak bir köşesinde bulunan Bahadın adında küçük bir kasaba üzerine odaklanmakta ve Bahadındaki ulusötesiliğin göçmen etkileşimleri yoluyla toplumsal düzeye nasıl yerleştirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Ulus-ötesiliğin, toplumsal düzeyde izlenmesi için, farklı ulusötesi temsilcilerin farklı gönderi pratikleri ve bunların hane halkı ve topluluk düzeyindeki etkileri incelenmektedir. Bu çalışma, 2015 ve 2018 yılları arasında Bahadın kasabasında ulus-ötesi etkileşimler hakkında nitel analizler yapan etnografik alan araştırması olarak yapılmıştır. Veriler, hazırlık aşamasında 60-70 kişiyle yapılandırılmamış mülakat; 19 kişiyle derinlemesine görüşme;katılımcı gözlem, belge ve sosyal medya analizi yöntemleriyle toplanmıştır. Bahadın vakasındaki ampirik bulgulara dayanarak, göçmen döviz gönderileri farklı temsilciler tarafından aktarılan, aile gönderileri ve kollektif gönderiler olarak kategorize edilmiştir. İlk gönderi türü, göçmenlerin ailelerine, akrabalarına veya arkadaşlarına para veya mal aktarımıyla gerçekleşmektedir. İkinci tür gönderi, bireylerin, hayırsever motivasyonları ve Hemşehri Dernekleri aracılığıyla toplumun yararı için kullanılan kolektif gönderi türüdür. Bu temsilciler arasında, Bahadın Hemşehri Dernekleri, bu aktarımların kurumsallaşmasında ve toplumun gelişim sürecinde en önemli rolü üstlenmektedir. Özetle, araştırma sonuçlarına göre, bu farklı türlerinin türlerinin ardındaki amaç, işlev ve motivasyonlar, Bahadın kasabasında çeşitlilik göstermesine rağmen, toplumun gelişiminde hepsinin önemli roller üstlendiği ve Bahadın kasabasını Orta Anadoluda ulus-ötesi bir merkeze dönüştürdüğü açıkça görülmektedir.